Algemene Voorwaarden - Peter in 't Hout Fotografie

Ga naar de inhoud
Op alle rechtsbetrekking van Peter in 't Hout Fotografie zijn de
Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing.

d.d. oktober 2011

1. Definities

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 Aw: Auteurswet 1912

 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere
 werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen
 worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk
 (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid,
  CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

 Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

 Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een
      Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en   mondelinge of
      schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen
      schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn   afgeweken.

3. Offerte

3.1  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het
      recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn   aanbod dit aanbod
      te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een
      proportionele prijs.

4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk
     gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken,
     zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader   bepalen, waarbij de
     Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen
     voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare   opdrachtgevers en vergelijkbare
     opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's
     van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii)   hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als
     redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende
     landen door fotografen in rekening   worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van
     het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk
     heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit
     meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de
     Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de   factuur met opgave
     van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd,
     zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen   hebben te gelden en vervalt enig
     recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of
     beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare
     voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn
     heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd,
     te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming
     van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht   daaronder begrepen,
     dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de
     Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft   voldaan of anderszins
     nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst
     met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1  Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden,
     die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de   fotograaf na een opgave
     van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door
     een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA   accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en
     afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening
     van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke
     gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de   Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

7.1 Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder
     kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent.
     Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij
     tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een
     door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico
     van de Wederpartij.

8.3  Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4  Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd,
      heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste
      50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht,
     kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde
     opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
     tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden
     medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor
     afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige   schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven,
       heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze   retournering aan de
       Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot
       verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2  Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij
        deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor
        hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies
        van enig recht van de Fotograaf.

10.3  Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de
        Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4   In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden
         de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5  Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op
        overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is vereengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1  Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt,
        dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2   Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet
         worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst
         te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3   In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer
         worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij   gehouden
         de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4   De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem
        verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat
        in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met
        Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat   meteen (doen) vernietigen.

12. Opdracht

12.1   Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens
         de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

12.2   Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de
         offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit  het   sturen door de Fotograaf
         aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich
         wordt gehouden of bij gebreke daarvan,  uit de   feitelijke wetenschap en gedogen van de
         Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

12.3   De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is
         omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4  Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de
        uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening  van de Wederpartij en zullen
        door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de
        Wederpartij voor akkoord is ondertekend en  aan de   Fotograaf is geretourneerd.

12.5  In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment
        dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen
        vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

12.6  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de
        toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de
        opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet

13.1  In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen
        dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter
        zijn dan 800 bij 600 pixels.

13.2  De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken - digitaal
        of anderszins - dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het   overeengekomen gebruik
        op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte
        (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen  dan   wel vernietigen.

13.3  De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte
        van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale
        voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht

14.1  Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot  het
        fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

14.2  Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de
        opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

14.3  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden
        en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties,
        social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

14.4  Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de
        huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

14.5  Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële
        doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te
        verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

14.6  Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen
        aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

14.7 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto
       ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

14.8 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot
      naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

14.9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder
        voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

14.10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als
          een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

14.11 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf
          drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding
          van de geleden schade.

14.12 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

15. Licentie

15.1  Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend
         schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals   die  naar aard en
         omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of
         de daarop toeziende factuur.

15.2   Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat
         dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage
         en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de
          Fotograaf, hebben bedoeld.

15.3   Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel
         en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven,
         die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de
         overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4  Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen
        van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke
        schriftelijke goedkeuring.

16. Sublicenties

16.1  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te
         verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

17.1  Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
        inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

17.2  Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de
        Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een   dergelijke vorm van gebruik,
        zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen
        het recht op vergoeding van alle directe en   indirecte schade en alle daadwerkelijke
        gerechtelijke en uitengerechtelijke kosten).

18. Portretrecht

18.1   Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
         doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog,
         portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal,
         tenzij anders overeengekomen

18.2  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

18.3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst
        bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

18.4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

19. Naamsvermelding

19.1  De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld,
        of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te   worden opgenomen.

19.2  Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste
       100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde   licentievergoeding, zonder enig
        recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
        vergoeding van alle directe en indirecte schade en   alle daadwerkelijke gerechtelijke en
        buitengerechtelijke kosten).

19.3  Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te
        verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor   te dragen dat de
        naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van
        digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de
        volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn
        gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om  informatie volgens de EXIF, de IPTC,
        de XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1  De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch
        werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten  van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c
        en d Aw in acht.

20.2  Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe
        van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde   licentievergoeding,
        zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het
        recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
        buitengerechtelijke kosten).

21. Rechten van derden

21.1  De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen
         verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemmingvan geportretteerden en/of andere
         rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

21.2  De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit
         artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf

22.1  De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan,
          tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem
          ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van
          het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van   een verzekerde schade,
          tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

23. Faillissement/surséance

23.1  Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te
        beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.
        In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie
        te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met deredelijkheid en billijkheid zijn.

24. Rechts- en forumkeuze

24.1  Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
        worden beheerst door Nederlands recht.

24.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3  Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een
         rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de
         bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].
Peter in 't Hout Fotografie
M: +31 6 28867242

©Peter in t Hout - Fotografie.nl
Terug naar de inhoud